Sigurimet shoqerore online dating

Ligji parashikon që për këtë kategori të falen gjobat për periudhën nga 1 janari 2011 deri në 31 dhjetor 2016, me kushtin që të paguhet detyrimi i plotë për këtë periudhë.Pra, e thënë më thjesht e për t’u kuptuar nga qytetarët: nëse të vetëpunësuarit në bujqësi do të paguajnë sigurimet sipas vlerave të viteve 2011-2016, atyre do t’u falen gjobat e kamatëvonesat.

Përmes pyetjeve të përcaktimit të besimit që kanë të rinjtë tek grupe të ndryshme është arritur të kemi një vlerësim për nivelin e përgjithshëm të besimit horizontal që të rinjtë kanë aktualisht në Shqipëri.I vetëpunësuari në bujqësi, pasi plotëson vitet e pasiguruara, do të jetë përfitues i pensionit bazë të pleqërisë, pensionit të pjesshëm të pleqërisë, pensionit të reduktuar të pleqërisë, pensionit të invaliditetit, pensionit të pjesshëm të invaliditetit, pensionit familjar, të ardhurës për barrëlindje dhe shpërblim për lindje fëmije.FALJA E GJOBAVE PËR PENSIONET E FERMERËVE AFATI 31 dhjetor 2017 është afati i fundit për faljen e gjobave dhe kamatëvonesave të kontributeve të sigurimeve shoqërore për të vetëpunësuarit në fshat për periudhën 1 janar 2011- 31 dhjetor 2016, me kushtin që detyrimi të paguhet i plotë brenda kësaj date KONTRIBUTI VJETOR SIPAS ZONAVE 38,400 lekë është masa e kontributit vjetor për sigurimet shoqërore për të vetëpunësuarit në bujqësi që banojnë në zonat fushore, si: Tiranë, Berat, Kuçovë, Durrës, Krujë, Elbasan, Peqin, Fier, Lushnjë, Mallakastër, Gjirokastër, Përmet, Korçë, Pogradec, Devoll, Lezhë, Laç, Shkodër, Kavajë, Vlorë, Sarandë dhe Delvinë.Llogaritesi i Pages eshte nje aplikacion i cili ju informon sa taksa paguan punemarresi nga paga e tij bruto.Ne kete llogariten taksa progresive, Sigurimet tuaja shoqerore dhe shendetsore, dhe paga juaj neto qe perfitoni nga punedhenesi.

Leave a Reply